Regulamin Serwisu Internetowego Selfmastery.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Serwisu Internetowego https://selfmastery.pl/ oraz usług udostępnianych przez ten Serwis, tj.

 • usług coachingowych
 • usług mentoringowych
 • newsletterów
 • kursów rozwoju osobistego zamawianych i dostępnych w formie elektronicznej

2. Witryna https://selfmastery.pl/ prowadzona jest przez Magdalenę Adamczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Selfmastery Magdalena Adamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133391995, REGON 142510432.

3. Niniejszy Regulamin, skierowany jest zarówno do Konsumentów, do Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do Przedsiębiorców korzystających z  serwisu internetowego i określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość, za pośrednictwem strony głównej https://selfmastery.pl/ oraz jej podstron.

 

§ 2 Definicje

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu Internetowego, korzystająca z ochrony przewidzianej dla konsumentów wyłącznie w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorca - osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną a także osoba fizyczna nie będąca konsumentem ani przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu Internetowego.

4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Selfmastery Magdalena Adamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133391995, REGON 142510432, telefon: +48 609 173 479, E-mail: selfmastery.pl@gmail.com, numer rachunku bankowego : ING Bank Śląski 31 1050 1025 1000 0097 0229 1544.

5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

6. Serwis Internetowy - witryna prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://selfmastery.pl/ oraz jej podstrony.

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), o charakterze odpłatnym, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu Internetowego https://selfmastery.pl/  bez logowania a także składane za pomocą Formularza Zamówienia wobec Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży usługi lub usług lub produktów.

9. Konto - konto klienta w Serwisie Internetowym, są w nim gromadzone dane osobowe oraz dane dotyczące Klienta, podane przez Klienta oraz informacje o złożonym przez niego Zamówieniu w Serwisie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta lub zamówienie informacji w formie elektronicznej, w tym informacji handlowej.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wyboru pakietu.

12. Produkt - dostępna w Serwisie Internetowym usługa lub produkt cyfrowy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

14. Proces – zamówiony produkt będący usługą coachingową lub mentoringową, mający określone ramy czasowe i warunki realizacji określone w niniejszym Regulaminie jak i w umowie łączącej Klienta i Sprzedawcę.

15. Rozmowa wstępna – zamówiony produkt będący jednorazową usługą służącą nawiązaniu relacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, trwająca ok. 45 minut (maksymalnie do 60 minut zegarowych), której celem jest podjęcie przez strony decyzji, co do ewentualnej współpracy w ramach usługi coachingowej lub mentoringowej, realizowanej na warunkach określonych w §4 i §5 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem §12 i §13 z wyłączeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania z  Serwisu Internetowego, w tym przeglądania oferty oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies,
 • oraz minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej.

2. W przypadku dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego mogą pojawić się ograniczenia, co do niektórych funkcjonalności lub treści Serwisu w porównaniu z dostępem przez komputer.

3. Wymogi dotyczące połączenia telefonicznego:  aparat telefoniczny z aktywną usługą telekomunikacyjną realizowaną za pośrednictwem dowolnego operatora udostępniającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej publiczne usługi telekomunikacyjne.

 

§ 4 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 • W przypadku płatności przeprowadzanych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  Sprzedawca dopuszcza dokonanie płatności za pośrednictwem Płatność PayPal.
 • W przypadku problemów z powyższymi kanałami płatności Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia danych do płatności.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwis Internetowego.

 

§ 5 Rozmowa wstępna

 

1. Rozmowa wstępna służy nawiązaniu relacji pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Ma też za zadanie, wspomóc podjęcie decyzji przez Strony, co do dalszej ewentualnej współpracy. Rozmowa wstępna nie jest typową sesją coachingową ani mentoringową.

2. Płatność za Rozmowę wstępną w całości ponosi Klient, regulując opłatę z góry za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl, lub w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedawcą, przelewem na rachunek bankowy : ING Bank Śląski 31 1050 1025 1000 0097 0229 1544 w tytule wpisując datę Rozmowy wstępnej i imię i nazwisko.

3. Koszt Rozmowy wstępnej trwającej ok. 45 minut, wynosi 300 złotych (cena zawiera 23% podatku VAT). Koszt rozmowy jest stały niezależnie od tego, czy Klient zdecyduje się wykorzystać cały przysługujący mu czas, czy też zrezygnuje z dalszego trwania rozmowy. W przypadku przekroczenia czasu Rozmowy wstępnej ponad 45 minut, Klient nie ponosi dodatkowych opłat.

4. Klient ma możliwość rezygnacji z odbycia Rozmowy wstępnej w 14-dniowym terminie licząc od dnia wniesienia opłaty (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość), chyba że oświadczy, że rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy.

5. Klient umawia się na Rozmowę wstępną a następnie potwierdza termin płatnością przez link do strony internetowej: www.selfmastery.pl/coaching wybierając dogodny dla niego czas spośród aktualnie dostępnych terminów w kalendarzu rezerwacyjnym. Jeżeli Klient nie będzie w stanie dopasować terminu Rozmowy wstępnej do swoich potrzeb, ma prawo do zrezygnowania z usługi w 14-dniowym terminie licząc od dnia wniesienia opłaty, poprzez wysłanie informacji, iż odstępuje od umowy wskazując dane pozwalające na zidentyfikowanie płatności. Zwrot opłaty zostanie dokonany na wskazany przez Klienta krajowy rachunek bankowy, a w przypadku banków zagranicznych – zwrot zostanie pomniejszony o kwoty opłat i prowizji bankowych pobieranych przez bank Sprzedawcy. Aktualne koszty opłat i prowizji dla transakcji zagranicznych, którymi może zostać obciążony Klient Sprzedawcy, będącego podmiotem gospodarczym,  dostępne są na stronie internetowej banku - https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/tabela-oplat-i-prowizji

6. Klient nie może umówić terminu Rozmowy wstępnej na mniej niż 16 dni kalendarzowych od dnia dokonania płatności, chyba że zrezygnuje z prawa odstąpienia od umowy w 14-dniowym terminie. Umówienie terminu rozmowy we wcześniejszym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z prawa odstąpienia od umowy. Rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy przed umówieniem Rozmowy wstępnej, upoważnia Klienta do umówienia terminu rozmowy, nie wcześniej jednak niż na  48 godzin przed dniem i godziną zaproponowanej Rozmowy wstępnej.

7. Klient może dokonać zmiany terminu Rozmowy nie później niż 48 godzin przed wyznaczoną godziną Rozmowy wstępnej, zachowując zasady umawiania rozmów poprzez wybranie terminu przypadającego nie wcześniej niż na  48 godzin przed dniem i godziną nowej propozycji dnia i godziny Rozmowy wstępnej.

8. Rozmowa wstępna nie może być odwołana na mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem tej rozmowy. Nie dochowanie tego warunku jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z terminu rozmowy. W takim przypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

9. Jeżeli Klient nie odwoła rozmowy na warunkach wskazanych w §5  pkt 8 nin. Regulaminu, nie zmieni jej terminu na warunkach wskazanych w §4  pkt 7 nin. Regulaminu lub nie skontaktuje się w umówionym terminie ze Sprzedawcą spotkanie uznaje się za odbyte. W każdym ze wskazanych przypadków wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

10. Spóźnienie się Klienta na Rozmowę wstępną, skutkuje skróceniem czasu jej trwania o czas spóźnienia.

11. W wyjątkowych, trudnych do przezwyciężenia sytuacjach życiowych, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy na adres selfmastery.pl@gmail.com w terminie do 7 dni od dnia nieodbytej rozmowy, z prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Sprzedawca może uwzględnić prośbę Klienta, jednakże nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na zasady określone w §5 pkt 7 i 8 nin. Regulaminu.

12. Inicjowanie kontaktu Klienta ze Sprzedawcą w celu rozpoczęcia Rozmowy wstępnej,  jest zawsze po stronie Klienta. Sprzedawca nie przypomina Klientowi o spotkaniu i nie inicjuje go. Klient wybiera narzędzie komunikacji spośród dostępnych: Skype, Messenger, WhatsApp, FaceTime’a, Teams, aplikacja Google Meet, Zoom, rozmowa telefoniczna lub videorozmowa. W przypadku wyboru narzędzia komunikacji wymagającego uprzedniego przygotowania środowiska pracy, czy tez wysłania zaproszenia, Klient podejmuje wszelkie niezbędne przygotowania mające umożliwić odbycie Rozmowy wstępnej. I on ponosi odpowiedzialność za ewentualną jakość połączenia. Sprzedawca zapewnia że dysponuje światłowodowym dostępem do Internetu a także jest w zasięgu telefonii komórkowej w standardzie 3G  i 4G  Dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: selfmastery.pl@gmail.com; numer telefonu: 609 173 479; Skype: selfmastery.pl

13. W przypadku braku podjęcia Rozmowy ze strony Sprzedawcy w umówionym terminie z powodu pomyłki, zdarzenia losowego, czy też awarii systemu po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnego terminu w możliwie jak najkrótszym czasie lub zwrotu kosztu Rozmowy wstępnej, zgodnie z wolą Klienta. Klient dokonuje wyboru i informuje Sprzedawcę o swoim wyborze drogą mailową .

14. Przed zakupieniem Rozmowy wstępnej Sprzedawca zaprosi Klienta do obejrzenia krótkiego filmu na temat tego czym jest Coaching i jak wygląda praca ze Sprzedawcą. Link odsyła do filmu zamieszczonego na serwisie Youtube. Regulamin i zasady korzystania z tego serwisu znajdują na witrynie internetowej https://www.youtube.com/, w tym się pod linkiem https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

15. Sprzedawca zamieszcza w serwisie https://www.youtube.com/  filmy mające wspomagać samodzielny rozwój osobisty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany, jakich dokona odbiorca tych treści w życiu osobistym i zawodowym – odbiorca zapoznaje się z treściami serwisu na własną odpowiedzialność.

16. Informacje na temat kosztów (z wyłączeniem kosztów Rozmowy wstępnej) kontynuowania współpracy ze Sprzedawcą po Rozmowie wstępnej, Klient może uzyskać pod linkiem https://selfmastery.pl/coaching/, w trakcie Rozmowy wstępnej albo pisząc maila na adres: selfmastery.pl@gmail.com

 

§ 6 Usługa coachingowa lub mentoringowa i produkty elektroniczne

 

1. Klient i Sprzedawca po Rozmowie wstępnej podejmują decyzję, co do wspólnej pracy. Jeżeli decydują o współpracy, wspólnie umawiają termin jej realizacji poprzez wybranie dnia i godziny pierwszego spotkania. Informacje potrzebne do umówienia spotkania Klient uzyskuje w odrębnej wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail. Z chwilą nastania czasu konsultacji Klient korzysta z zakupionej usługi poprzez dostęp zdalny zapewniony przez podmioty zewnętrzne określone w Regulaminie §5 pkt 12.

2. Pozostałe informacje dotyczące współpracy, zawarte są w Indywidualnym Kontrakcie coachingowym, który Klient, jeżeli wyrazi taką wolę w trakcie Rozmowy wstępnej, otrzyma wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do potencjalnej współpracy.

3. Klient jest uprawniony do zakupu produktów elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego - w tym dostępu do Kursu online.


§ 8 Zakładanie Konta w Serwisie Internetowym

 

1. W celu zapisania się na bezpłatny Newsletter (Masters Newsletter lub Mastery Insights), należy wypełnić Formularz rejestracji w którym wskazuje się imię oraz adres e-mail. W celu uaktywnienia usługi niezbędne jest zatwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego automatycznie na wpisany adres e-mail. W tym celu należy kliknąć przycisk potwierdzającego zapis na Newsletter. Podane dane są wykorzystywane jedynie do przesyłania Newslettera i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

2. Zamówienie Rozmowy wstępnej, usług coachingowych oraz usług mentoringowych możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zamówienia, który jest  dostępny w  serwisie internetowym bez logowania. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dokonanie płatności w formie określonej w niniejszym Regulaminie.

3. W celu skorzystania z pozostałych usług Serwisu Internetowego  należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.

 

§ 9 Zasady składania Zamówienia

 

1. W celu złożenia Zamówienia dla usług coachingowych lub mentoringowych, należy najpierw skorzystać z kalendarza rezerwacji Rozmowy wstępnej i dokonać opłaty zgodnej z aktualną ceną usługi.

2. W celu złożenia Zamówienia na inne produkty należy:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zatwierdzić ten wybór,
 • dokonać opłaty.

3. Link do produktu cyfrowego lub szczegółów dotyczących wybranej usługi  zostanie przekazany na adres mailowy Klienta w odrębnej wiadomości.

4. Nie wniesienie opłaty w terminie właściwym dla dokonania transakcji jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

5. W przypadku problemu z przeprowadzeniem płatności należy:

 • Skontaktować się ze sprzedawcą w formie mailowej i przesłać jednocześnie potwierdzenie przelewu na adres mailowy Sprzedawcy.      
 • Ponownie dokonać zamówienia i wnieść należną opłatę, jeżeli uprzednio nie została ona pobrana z rachunku bankowego Klienta.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Stosownie do treści art. 38 pkt. 1 oraz 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi oraz Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą w odniesieniu do umów:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. W przypadkach innych niż wskazanych w §10 pkt 1 i 2 nin. Regulaminu Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a bieg tego terminu rozpoczyna się wniesienia przez  Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub osobę działającą w jego imieniu, płatności za zamówiony Produkt. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może być wysłane w ww. terminie za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Z oświadczenia powinno jednoznacznie wynikać jakiego produktu lub usługi dotyczy odstąpienie od umowy oraz określony zamiar Klienta odstąpienia od umowy.

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja w ramach usługi coachingowej lub mentoringowej

 

1. Sprzedawca dochowa szczególnej staranności, aby usługa została wykonana w sposób należyty. Z uwagi na specyfikę usługi, brak jest możliwości zareklamowania wykonanej usługi lub sposobu jej wykonywania. Klient ma prawo po Rozmowie wstępnej nie podjąć dalszej współpracy, nie ma jednakże możliwości zakwestionowania sposobu wykonania usługi, poza przypadkami wyraźnie niżej wskazanymi.

2. W przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności życiowych, które uniemożliwiłyby Sprzedawcy wykonanie usługi w umówionym terminie z jego winy lub wskutek okoliczności po jego stronie, za które odpowiedzialności nie ponosi i poinformowaniu o tym Klienta w czasie krótszym niż 24 godziny przed datą wykonania usługi, wówczas Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dodatkowej, bezpłatnej sesji (odpowiednio coachingowej lub mentoringowej ) we wspólnie ustalonym terminie.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13 Dane osobowe w Serwisie Internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Obowiązek informacyjny RODO Sprzedawca spełnia poprzez zamieszczenie informacji pod adresem internetowym www.selfmastery.pl/RODO

3. Wypełnienie formularza rejestracji lub formularza Zamówienia i zatwierdzenie jego wysyłki, stanowi o wyrażeniu przez Klienta zgody na zamówienie informacji handlowej.

4. Dane osobowe Klientów zamawiających Newsletter przetwarzane są jedynie w celu dostarczania Newslettera. Newsletter może zachęcać Klienta do podjęcia współpracy, przedstawienia informacji handlowej lub dokonania zakupu.

5. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celach marketingowych.

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego w zakresie ułatwiającym wykonanie usługi mogą być:

 • Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa,
 • BMI Group Holdings UK Limited, Company number : 09984607, Registered office :Thames Tower,4th Floor, Station Rd, Reading, United Kingdom, RG1 1LX
 • Gordon House, Barrow Street (google.com), Dublin 4 Ireland
 • The Rocket Science Group, LLC (mailchimp.com) 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 • PayPal
 • Spółka JB Business Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jedności Narodowej 55-57/7, 50-262, Wrocław, NIP: 8982250687, REGON: 383459670, KRS: 0000788369

Zgodnie z wiedzą Administratora ww. podmioty w związku z komercyjnym działaniem na terytorium Unii Europejskiej, stosują się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

7. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji tejże umowy.

10. Administrator, za zgodą użytkownika Serwisu Internetowego wyrażonego poprzez akceptację informacji oraz zastosowane ustawienia przeglądarki internetowej, może w celu marketingowym zainstalować pliki cookies na urządzeniu Klienta. Dane te mogą zostać wykorzystane przez oprogramowanie analityki internetowej zgodne z Google Analitics.

11. W przypadku kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem komunikatora internetowego, maila lub kontaktu telefonicznego, dane osobowe osoby kontaktującej się ze Sprzedawcą są przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługę wybraną przez osobę inicjującą kontakt.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1. Klient może porozumieć się mailowo ze Sprzedawcą. Poza tym, Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w  uprzednio umówionym czasie za pośrednictwem metod określonych w ramach § 5 pkt. 12.

2. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy są w języku polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

6. Ewentualne spory sądowe strony będą rozstrzygać przed Sądem właściwym miejscowo dla Sprzedawcy, tj. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ.

7. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem internetowym http://selfmastery.pl/polityka-prywatnosci/.