RODO

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych. Administratorem danych osobowych zbieranych przez serwis internetowy Selfmastery.pl jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Selfmastery Magdalena Adamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8133391995, REGON 142510432,  numer rachunku bankowego : ING Bank Śląski 31 1050 1025 1000 0097 0229 1544. Dane kontaktowe: ul. Światowida 63B/44, 03-144, Warszawa, telefon: +48 609 173 479. E-mail: selfmastery.pl@gmail.com

Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią na podstawie przepisów  prawa w celu realizacji umów realizowanych przez Administratora na podstawie przepisów prawa  w tym ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, stanowiącym podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy jest zapewnienie pewności obrotu oraz poszanowanie praw własności i praw osobistych oraz majątkowych osób zawierających umowę z Administratorem na zakup produktów, usług lub zamówienie newslettera. Dane osobowe przetwarzane są także w związku z możliwością dochodzenia należności– zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa  w szczególności w celach archiwalnych. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane stanowi czas od chwili powstania uprawnienia, do czasu niezbędnego do stwierdzenia przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z tym prawem, w tym roszczeń publicznoprawnych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji ww. celów. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez ww. Administratora danych za wyraźną zgodą osoby, której dotyczą w sytuacji wystąpienia przez tę osobę o rejestrację jej danych i umożliwienie dostępu do portalu umożliwiającego zdalny dostęp do informacji związanych z tematyką rozwoju osobistego. Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia uzyskiwania przez osobę zainteresowaną informacji dotyczących szeroko pojętego rozwoju osobistego. Okres, przez który dane osobowe udostępnione przez wnioskodawcę będą przechowywane w  zakresie dostępu do portalu stanowi czas od chwili złożenia wniosku o dostęp do portalu do czasu złożenia wniosku o zmianę/ usunięcie dostępu do danych bądź ustania znanej tut. Administratorowi  przyczyny, dla których rejestracja na portalu jest uzasadniona. Dane osobowe dla których jedyną podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą  zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej mogą zostać niezwłocznie usunięte, o ile nie istnieje bądź powstanie inna podstawa do ich przetwarzania, w szczególności wyżej wskazana lub w oparciu o odpowiednie regulacje prawa cywilnego czy też prawa karnego. W stosunku do danych osobowych osoba uprawniona ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przysługujące osobie, której dane dotyczą pozostaje  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie ww. danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkuje możliwość dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem portalu. Osoba której dane dotyczą ( w tym osoba, której dane osobowe są przetwarzane, a także osoba, której dane zostały tut. Administratorowi przekazane w związku z realizacją ww. celów)  ma prawo do  wniesienia skargi  do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych  osobowych jego dotyczących  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016r. (UE 2016/679). Dane osobowe mogą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym  profilowaniu.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań  objętych  przepisami prawa niezbędne. Źródłem pochodzenia danych osobowych o osobie oraz osobach jest ta osoba lub podmiot przez nią upoważniony, zawierający umowę w celu umożliwienia realizacji usług na rzecz tej osoby.