Polityka prywatności§1 Podstawa prawna


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§2 Postanowienia ogólne


1) Korzystając z usług Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

2) Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu internetowego Selfmastery.pl dostępny pod adresem: https://selfmastery.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) tj. Magdalena Adamczyk, telefon: +48 609 173 479. E-mail: selfmastery.pl@gmail.com. Właściciel Serwisu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

3) Użytkownik ma prawo zwrócić się do właściciela Serwisu internetowego celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

4) Właściciel serwisu stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

5) Właściciel Serwisu internetowego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług.

§3 Zasady prywatności


1) Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

2) W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

3) Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

§4 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów


1) Zbierane, przetwarzane i przechowywane są następujące dane użytkowników:
- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej (e-mail),
- numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
- informacje o używanej przeglądarce internetowej,
- inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

2) Właściciel serwisu oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Serwis.

3) Usługi firm trzecich: Google Analytics – Dowiedz się więcej: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji ich partnerów
Mailchimp - Dowiedz się więcej: Jak Mailchimp dba o politykę prywatnościhttps://mailchimp.com/legal/privacy/

§5 Prawa i obowiązki


1) Właściciel serwisu ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2) Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi Serwisu, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel Serwisu je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela Serwisu.

3) Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela Serwisu może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela Serwisu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.

4) Właściciel Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?