Polityka prywatności

 

§1 Podstawa prawna


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Postanowienia ogólne


1) Korzystając z usług Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

2) Administratorem danych osobowych Użytkowników/Klientów Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) jest właściciel Serwisu internetowego Selfmastery.pl dostępny pod adresem: https://selfmastery.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) tj. Magdalena Adamczyk, telefon: +48 609 173 479. E-mail: selfmastery.pl@gmail.com. Właściciel Serwisu internetowego niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników/Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn.Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

3) Użytkownik/Klient ma prawo zwrócić się do właściciela Serwisu internetowego celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.


4) Właściciel serwisu stosuje środki techniczne opisane we wniosku UODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych. Użytkownik/Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz ich udostępnienia.


5) Właściciel Serwisu internetowego na zasadach określonych w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika/Klienta może być również powierzony innym podmiotom, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami. Dostęp do danych osobowych Użytkownika/Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług.

 

§3 Zasady prywatności


1) Użytkownik/Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

2) W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika/Klienta, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.


3) Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników/Klientów przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

4) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

5) Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego i realizacji umowy.

 

7) Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§4 Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów


1) Zbierane, przetwarzane i przechowywane są następujące dane Użytkowników/Klientów:
- imię i nazwisko,
- adres poczty elektronicznej (e-mail),
- numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
- informacje o używanej przeglądarce internetowej,
- inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.


2) Właściciel serwisu oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika/Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Serwis.

3) W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Selfmastery.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

4) Usługi firm trzecich:

  • Google Analytics – Dowiedz się więcej: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji ich partnerów (Gordon House, Barrow Street (google.com) Dublin 4 Ireland)
  • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (mailchimp.com) 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) Dowiedz się więcej: Jak Mailchimp dba o politykę prywatnościhttps://mailchimp.com/legal/privacy/
  • Fakturownia Sp. z o.o. 00-389 Warszawa, https://fakturownia.pl/
  • BMI Group Holdings UK Limited, Company number : 09984607, Registered office :Thames Tower,4th Floor, Station Rd,Reading, United Kingdom,RG1 1LX  https://www.bmigroup.com/pl/
  • PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań https://www.przelewy24.pl/
  • ICF - https://icf.org.pl/, EMCC - https://emccpoland.org/, ICC - https://poland.internationalcoachingcommunity.com/?lang=pl - lub inne organizacje lub osoby nadzorujące lub certyfikujące pracę Coacha

 

§5 Prawa i obowiązki


1) Właściciel serwisu ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników/Klientów Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.


2) Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia właścicielowi Serwisu, Użytkownik/Klient może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby właściciel Serwisu je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik/Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby właściciela Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do właściciela Serwisu.


3) Żądanie ze strony Użytkownika/Klient usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez właściciela Serwisu może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez właściciela Serwisu internetowego bądź ich poważnym ograniczeniem.


4) Właściciel Serwisu zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika/Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5) Użytkownik powinien zapoznać się z Regualminem portalu internetowego Selfmastery.pl w celu świadomego wyboru i zamawiania usług. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.selfmastery.pl/regulamin

6) Obowiązek informacyjny RODO Administrator  spełnia poprzez zamieszczenie informacji pod adresem internetowym www.selfmastery.pl/rodo